Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vitamin Support BV, handelend onder de naam Vitamin Support, gevestigd te Lunteren, Postbus 136, 6740 AC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09136176.

Artikel 1. Definities

Onder 'verkoper' dient te worden verstaan Vitamin Support te Lunteren. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Verder wordt er verstaan onder:
Assortiment producten die Vitamin Support voert en die meestal op voorraad zijn.
Nieuw product product dat niet in het assortiment voorkomt en ontwikkeld dient te worden.
Exclusief product product dat voor een enkele afnemer ontwikkeld is en alleen door deze afnemer wordt gevoerd.


Artikel 2. Bestellen
2.01 Schriftelijk/e-mail
(a) Het doorgeven van een order kan zowel schriftelijk als per e-mail. Na ontvangst van de order stuurt Vitamin Support een bevestiging met hierbij een inschatting van de datum van levering, deze wordt geacht niet bindend te zijn.
2.02 Levertijden
(a) De meeste producten die in het assortiment van Vitamin Support zitten kunnen binnen 1 week na ontvangst bevestiging van de order worden geleverd. Tenzij het product bij Vitamin Support in back-order staat. Levering is dan zo spoedig mogelijk. Genoemde termijnen zijn niet bindend.
(b) Voor nieuwe producten en exclusieve producten geldt een levertijd van 6 tot 10 weken. Genoemde termijnen zijn niet bindend.
2.03 Minimale afname
(a) Assortiment - Voor producten uit het assortiment van Vitamin Support geldt geen minimale afname. 
(b) Nieuw product - Voor de eerste order van een nieuw te ontwikkelen product, wordt de minimale afname in overleg bepaald. Productie zal niet eerder geschieden dan dat hierover overeenstemming is bereikt.
(c) Exclusief product - Voor een exclusief product geldt een minimale afname van 50.000 capsules, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 3. Verzending en verzendkosten
3.01 Verzending
(a) Orders worden verzonden per TPG-aangetekende post of per koerier. In alle gevallen zal er voor ontvangst om een handtekening worden gevraagd.
3.02 Verzendkosten
(a) Verzendkosten zijn over het algemeen voor rekening van Vitamin Support.
(b) Bij orders kleiner dan 25 verpakkingen worden verzendkosten in rekening gebracht

Artikel 4. Betalingen
4.01 Termijn
(a) Voor alle leveringen van Vitamin Support geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij in gebreke blijven van de betalingsplicht zal Vitamin Support hiervoor de benodigde stappen zetten en indien noodzakelijk de incasso uit handen geven. Het factuurbedrag zal hierbij worden verhoogd met administratiekosten, wettelijke rente en met overige uit de incasso voortvloeiende kosten.
4.02 Eigendomsrecht 
(a) Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Vitamin Support zich de eigendom van de zaken voor.

Artikel 5. Wetenschappelijke ondersteuning
5.01 Expertise
(a) Voor alle middels Vitamin Support geleverde producten kan afnemer gebruik maken van de wetenschappelijke expertise van Vitamin Support. De teksten die Vitamin Support aanlevert zijn specifiek bedoeld voor gebruik van de afnemer en niet als communicatie naar de consument.
(b) Beroep op ondersteuning dient in overeenstemming te zijn met de hoeveelheid afgenomen producten. Dit zal worden gecommuniceerd met de afnemer. 
5.02 Aansprakelijkheid
(a) De eindverantwoording voor uitingen door de afnemer, naar klanten van de afnemer, ligt te allen tijden bij de afnemer. Ook indien de tekst in nauw overleg met Vitamin Support is opgesteld blijft de eindverantwoordelijkheid bij de afnemer. 
5.03 KOAG/KAG
(a) Indien gewenst kan Vitamin Support voor een keuring van de KOAG/KAG zorgdragen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen door Vitamin Support worden doorberekend aan de afnemer. 

Artikel 6. Producten
6.01 Assortiment
(a) Vitamin Support heeft een groeiend assortiment van producten. Deze producten kunnen zonder minimale afname restrictie worden besteld. 
6.02 Nieuw product
(a) Indien er bij afnemer een wens is voor een nieuw product, dan kan dit in samenwerking met Vitamin Support worden gedaan. Het resultaat hiervan dient een product te zijn waarin beide partijen zich kunnen vinden. Voor de eerste afname geldt een minimum zoals aangegeven in artikel 2.03. Hierna zal Vitamin Support het product opnemen in haar assortiment en is er geen minimale afname meer van kracht. 
(b) Indien gestart wordt met een productontwikkeling en de afnemende partij besluit het product (of sterk gelijkende formulering) niet door Vitamin Support te laten leveren, dan worden alsnog productontwikkelingskosten in rekening gebracht volgens het dan geldende consultancy-tarief.

6.03 Exclusief ontwikkeld product
(a) Het is mogelijk voor een product het alleen recht te verkrijgen. Dit heeft een effect op de minimale afname verplichting per order, zie hiervoor artikel 2.03 (c). Exclusiviteit vervalt echter indien na het verstrijken van twee derde van de houdbaarheidsdatum geen vervolg order is geweest. Verkoper zal de formule dan opnemen in het standaard assortiment en kan zodoende trachten een andere partij te vinden die deze formule wil voeren.
(b) Indien gestart wordt met een productontwikkeling en de afnemende partij besluit het product (of sterk gelijkende formulering) niet door Vitamin Support te laten leveren, dan worden alsnog productontwikkelingskosten in rekening gebracht volgens het dan geldende consultancy-tarief.
6.04 Aansprakelijkheid
(a) Vitamin Support kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de actuele inhoud van de potjes/capsules. Behoudens opzet en grove schuld.

Artikel 7. Labels
7.01 Private label
(a) Vitamin Support levert in principe producten zonder label. Prijzen zijn dan ook altijd exclusief label.
7.02 Labellen
(a) Indien gewenst kan Vitamin Support u ondersteunen bij het ontwikkelen van uw eigen label en het labellen van uw producten. Kosten die voortvloeien uit het printen/drukken en plakken van de labels zullen worden doorberekend.
7.03 Vitamin Support label
(a) (a) De producten uit het Vitamin Support assortiment kunnen tevens worden verkocht onder een door Vitamin Support gevoerd label. Verkoop door verkoper van producten onder dit label is na toestemming van Vitamin Support mogelijk.